Voor een samenwerking met XD Connects gelden de voorwaarden zoals in hieronder beschreven documenten
1. Gebruiksvoorwaarden voor bedrijfsportaal xdconnects.com
2. Algemene Voorwaarden

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN XD CONNECTS BEDRIJFSPORTAAL

Deze Gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en XD Connects die ontstaan in verband met het gebruik van het Portaal, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij wet, regelgeving of schriftelijke overeenkomst wordt beperkt of uitgesloten. Algemene voorwaarden van Gebruiker worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. XD Connects behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden of bepaalde clausules daaruit te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker.

1. Definities en interpretatie
1.1 In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
Account: een gebruikersnaam en wachtwoord, die toegang geven tot het Portaal.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en XD Connects met betrekking tot het gebruik van het Portaal.
Artikel: een artikel van deze Gebruiksvoorwaarden.
Partijen: Gebruiker en XD Connects.
Partij: ofwel Gebruiker ofwel XD Connects.
Portaal: het bedrijfsportaal van XD Connects, ook bekend als “xdconnects.com”, waarmee Gebruiker in de Webshop Producten kan bestellen en aankopen.
Product: een product en/of toebehoren dat via het Portaal in de Webshop te koop wordt aangeboden.
Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker: elke persoon die XD Connects een voorstel doet of heeft gedaan tot het aangaan van een Overeenkomst en/of elke persoon met wie XD Connects een Overeenkomst aangaat of is aangegaan. Webshop: de Webshop van XD Connects waar Gebruiker Producten kan bestellen en aankopen.
XD Connects: XD Connects B.V., statutair gevestigd te Leidschendam, kantoorhoudende te Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk.
1.2 Definities en begrippen die in deze Gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis als is vastgelegd in artikel 1.1, tenzij deze begrippen uitdrukkelijk anders worden gedefinieerd of uit de context anders blijkt.
1.3 Woorden in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. Waar “hij” of “zijn” staat kan ook “zij” of “haar” worden gelezen en vice versa.
1.4 Het gebruik van kopjes dient uitsluitend om de leesbaarheid te vergroten en is niet van invloed op de betekenis of uitlegging van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
1.5 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. In voorkomend geval wordt de ongeldige bepaling vervangen door een alternatieve, geldige bepaling waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

2. Overeenkomst
De Overeenkomst gaat in op het moment dat Gebruiker een Account voor het Portaal van XD Connects heeft ontvangen. Het Account wordt door XD Connects verzonden, nadat Gebruiker het registratieformulier van XD Connects heeft ingevuld om zich voor het Portaal te registreren en deze Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. XD Connects behoudt zich echter het recht voor om geen Account voor Gebruiker aan te maken. In voorkomend geval wordt er geen Overeenkomst aangegaan.

3. Prijzen
Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Indien er verschillen bestaan tussen de prijzen vermeld in de papieren catalogus van XD Connects en de prijzen vermeld in de online catalogus (de Webshop) van XD Connects, prevaleren de prijzen vermeld in de online catalogus.

4. Licentie
De licentie voor het gebruik van het Portaal die door XD Connects aan Gebruiker wordt verstrekt, is een persoonlijke, wereldwijde, royalty-vrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie.

5. Gebruik van het Portaal
5.1 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van het Account dat hij gebruikt om toegang te krijgen tot het Portaal en hij dient deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en overdracht. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het Portaal en de gegevens en inhoud die hij via het Portaal verstrekt. Gebruiker dient alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de toegang tot en het gebruik van het Portaal in overeenstemming is met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Hij dient XD Connects onmiddellijk op de hoogte te stellen indien er sprake is van ongeoorloofd gebruik of gebruik zonder licentie van zijn Account en/of het Portaal en van andere vormen van inbreuk op de beveiliging van het Portaal. Gebruiker is verplicht om zich na elke sessie af te melden bij het Portaal.
5.2 Degenen die gebruikmaken van het Account van Gebruiker worden geacht naar behoren gemachtigd te zijn om namens Gebruiker op te treden en bevoegd te zijn om namens Gebruiker overeenkomsten aan te gaan met XD Connects.
5.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om: a. zijn Account over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; b. gebruik te maken van een Account van een andere Gebruiker; c. het Portaal schade toe te brengen, uit te breiden, buiten werking te stellen of ontoegankelijk te maken of zich het Portaal toe te eigenen; d. het Portaal aan te passen op een wijze die niet is toegestaan volgens de door XD Connects verstrekte aanwijzingen; e. het Portaal te kopiëren, na te maken, disassembleren, te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen; f. zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van delen van het Portaal die niet publiekelijk toegankelijk zijn.
5.4 XD Connects zal beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 5.3.
5.5 XD Connects behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving aan Gebruiker, informatie en content van Gebruiker tijdelijk ontoegankelijk te maken of het account van Gebruiker tijdelijk te blokkeren of het account van Gebruiker te verwijderen, zonder dat Gebruiker hieraan rechten kan ontlenen.
5.6 Op bestellingen, de koop en verkoop van Producten via het Portaal en de levering van Producten zijn de algemene voorwaarden (business-to-business) van XD Connects van toepassing.

6. Beschikbaarheid, wijzigingen en onderhoud van het Portaal

6.1 Het is XD Connects toegestaan om inhoud of gegevens van Gebruiker te bewaren en op te slaan. XD Connects is echter niet verplicht om inhoud of gegevens van Gebruiker te bewaren, op te slaan en te verstrekken.
6.2 XD Connects bepaalt de content van het Portaal en behoudt zich het recht voor om het Portaal tussentijds naar eigen goeddunken te wijzigen.

7. Intellectuele-eigendomsrechten
De intellectuele-eigendomsrechten die in verband met de Overeenkomst ontstaan of daaruit voortvloeien blijven uitsluitend in eigendom van XD Connects. Gebruiker zal de eigendom van deze rechten niet betwisten. Alle informatie die onder de intellectuele-eigendomsrechten valt of daaruit voortvloeit, is in eigendom van XD Connects. Deze informatie mag niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XD Connects.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Het Portaal wordt ter beschikking gesteld van Gebruiker in de feitelijke staat en beschikbaarheid.
8.2 XD Connects aanvaardt geen aansprakelijkheid voor impliciete of expliciete garanties en verklaringen met betrekking tot het Portaal, waaronder garanties en verklaringen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de content en gegevens van het Portaal.
8.3 XD Connects garandeert niet dat het Portaal zonder beperkingen of onderbrekingen zal functioneren.
8.4 XD Connects staat niet in voor de integriteit van de communicatie via het Portaal en garandeert niet dat deze vrij is van fouten, virussen, onderschepping of storingen.
8.5 Het Portaal kan links bevatten naar externe websites, systemen of voorzieningen. XD Connects is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van webpagina’s, systemen of voorzieningen waarnaar wordt verwezen op het Portaal.
8.6 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt beperking of uitsluiting in van: a. aansprakelijkheden die voortvloeien uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van XD Connects; b. overige aansprakelijkheden die wettelijk gezien niet beperkt of uitgesloten mogen worden, voor zover de wetgeving dit toestaat.
8.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3, stemt Gebruiker ermee in dat de totale aansprakelijkheid van XD Connects als gevolg van een toerekenbare tekortkoming met betrekking tot het Portaal of om andere redenen wordt beperkt tot € 500,-.
8.8 XD Connects is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade en verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen en verlies als gevolg van bedrijfsstagnatie.

9. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
9.2 XD Connects kan de Overeenkomst te allen tijde per direct beëindigen zonder opgaaf van reden en zonder dat Gebruiker daaraan rechten kan ontlenen. Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
9.3 De Overeenkomst wordt onmiddellijk van rechtswege ontbonden, zonder dat Gebruiker daaraan rechten kan ontlenen, indien Gebruiker: a. surseance van betaling wordt verleend; b. faillissement heeft aangevraagd; c. failliet is verklaard.
9.4 Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en vergoedingen, zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

10. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming die direct of indirect het gevolg zijn van omstandigheden of oorzaken die buiten haar macht liggen.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 Het is Gebruiker niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen en/of te verkopen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Het is XD Connects toegestaan om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. Gebruiker dient, voor zover nodig, direct zijn medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te treffen en de nodige of gewenste documenten te verstrekken voor een dergelijke overdracht van rechten.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partijen is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van XD Connects om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Cliënt en XD Connects, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bij wet, regelgeving of schriftelijke overeenkomst wordt beperkt of uitgesloten. Algemene voorwaarden van Cliënt worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Definities en interpretatie
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cliënt en XD Connects ter zake van de bestelling, verkoop, aankoop en levering van Producten door XD Connects, tezamen met deze Algemene Voorwaarden.
Artikel: een artikel van deze Algemene Voorwaarden.
Cliënt: elke (natuurlijke of rechts)persoon die XD Connects een voorstel doet of heeft gedaan tot het aangaan van een Overeenkomst en/of elke (natuurlijke of rechts)persoon waarmee XD Connects een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
Partijen: Cliënt en XD Connects.
Partij: ofwel Cliënt ofwel XD Connects.
Product: een product en/of toebehoren dat door XD Connects te koop wordt aangeboden.
Verkoper van promotionele artikelen: een Cliënt die de Producten op de promotionele markt verkoopt aan een bedrijf, vereniging of organisatie die de Producten vervolgens gratis verspreidt in het kader van een promotie-, loyaliteits-, stimulerings- of beloningsprogramma.
Wederverkoper: een Cliënt die de Producten direct of indirect aan consumenten verkoopt.
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. XD Connects: XD Connects B.V., statutair gevestigd te Leidschendam, kantoorhoudende te Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk.
1.2 Definities en begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis als is vastgelegd in artikel 1.1, tenzij deze begrippen uitdrukkelijk anders worden gedefinieerd of uit de context anders blijkt.
1.3 Woorden in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. Waar “hij” of “zijn” staat kan ook “zij” of “haar” worden gelezen en vice versa.
1.4 Het gebruik van kopjes dient uitsluitend om de leesbaarheid te vergroten en is niet van invloed op de betekenis of uitlegging van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en andere uitingen van XD Connects houden geen verplichting in ten aanzien van de prijs, levertijden en mogelijkheid tot levering. Zij dienen uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling bij XD Connects.

3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten zijn alleen bindend voor XD Connects mits deze schriftelijk door XD Connects zijn bevestigd, ook indien zij door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens XD Connects zijn aangegaan.
3.2 Het accepteren van een aanbod, het bestellen van een Product of het aankopen van een Product houdt in dat Cliënt akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Alle gewichtsopgaven, maataanduidingen en andere (technische) specificaties die door XD Connects zijn verstrekt, zijn naar eer en geweten opgegeven. XD Connects kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Fouten, zoals type- en drukfouten, technische afwijkingen, kleurafwijkingen of prijswijzigingen zijn niet bindend voor XD Connects.
3.4 XD Connects behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Prijzen en betaling
4.1 Alle door XD Connects vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen (indien van toepassing), evenals verzendkosten en andere kosten die XD Connects uit hoofde van de Overeenkomst heeft gemaakt en die afzonderlijk bij Cliënt in rekening gebracht kunnen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen altijd in euro en dient Cliënt alle betalingen in euro te verrichten. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Indien er verschillen bestaan tussen de prijzen vermeld in de papieren catalogus van XD Connects en de prijzen vermeld in de online catalogus (de webshop) van XD Connects, prevaleren de prijzen vermeld in de online catalogus.
4.2 Cliënt dient een correct btw-nummer aan XD Connects door te geven. Indien Cliënt geen correct btw-nummer aan XD Connects doorgeeft, is Cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die XD Connects ten gevolge daarvan heeft geleden. In elk geval behoudt XD Connects zich het recht voor om de toepasselijke btw voor de aan Cliënt geleverde Producten aan Cliënt door te belasten.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van XD Connects onvoorwaardelijk binnen veertien dagen na factuurdatum door Cliënt te worden betaald, zonder enige korting, aftrek, verrekening, inhouding of vertraging om welke reden dan ook.
4.4 Indien Cliënt bestaat uit meer dan één natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, dan wordt elke persoon hoofdelijk gehouden tot de betaling van de verschuldigde bedragen op basis van de Overeenkomst.
4.5 Klachten met betrekking tot de facturen van XD Connects dienen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum aan XD Connects kenbaar te worden gemaakt, met een onderbouwing van de klacht. Bij gebreke daarvan wordt Cliënt geacht de factuur als correct te hebben aanvaard.
4.6 Indien Cliënt de aan XD Connects verschuldigde bedragen niet binnen de toepasselijke betalingstermijn betaalt, is er wettelijk gezien sprake van verzuim. Cliënt is voor de duur van het verzuim een verzuimboete van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het totale verschuldigde bedrag.
4.7 Indien de vordering aan een incassobureau is overgedragen, is Cliënt het oorspronkelijke bedrag, het bedrag van de verzuimboete en de incassokosten die door XD Connects zijn gemaakt, verschuldigd. De (buitengerechtelijke) incassokosten bedragen minimaal 15% van het oorspronkelijke bedrag.

5. Zetwerk, drukwerk of andere drukproeven
5.1 XD Connects is gerechtigd om het beeldmateriaal dat Cliënt aan XD Connects heeft verstrekt te bewaren, op te slaan en te gebruiken.
5.2 Cliënt is verplicht om zetwerk, drukwerk of andere drukproeven die XD Connects aan Cliënt verstrekt zorgvuldig te controleren op fouten en gebreken en binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het zetwerk, drukwerk of andere drukproeven schriftelijk zijn goed- of afkeuring te geven met een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de fouten en/of gebreken. Bij gebreke daarvan wordt Cliënt geacht het zetwerk, drukwerk of andere drukproeven te hebben goedgekeurd. XD Connects is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in zetwerk, drukwerk of andere drukproeven die zijn goedgekeurd.
5.3 Na goedkeuring van het zetwerk, drukwerk of andere drukproeven door Cliënt, wordt (het achterliggende ontwerp van of het ontwerp op) het Product niet meer gewijzigd. Cliënt kan echter na goedkeuring van het zetwerk, drukwerk of andere drukproeven verzoeken om wijzigingen door te voeren. In voorkomend geval worden alle kosten met betrekking tot de gewenste wijzigingen bij Cliënt in rekening gebracht.
5.4 Kleine afwijkingen tussen het zetwerk, drukwerk of andere drukproeven enerzijds, en (het ontwerp van of op) de geleverde Producten anderzijds, kunnen echter niet worden uitgesloten. Cliënt kan daaraan geen rechten ontlenen.

6. Levering
6.1 Alle door XD Connects aangegeven termijnen en data zijn streefdata en louter indicatief en zijn niet bindend voor XD Connects. Overschrijding van deze termijnen en data betekent niet dat XD Connects in gebreke blijft en geeft Cliënt geen recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, noch tot schadevergoeding.
6.2 Termijnen en data voor de levering van Producten die voor Cliënt, overeenkomstig zijn ontwerp of specificaties, zijn vervaardigd of verwerkt, worden definitief door XD Connects vastgesteld na goedkeuring van het zetwerk, drukwerk of andere drukproeven door Cliënt, zoals bedoeld in artikel 5.2. XD Connects is alleen in gebreke wanneer Cliënt een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft afgegeven, waarin XD Connects een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
6.3 Producten worden DDP (‘Delivered Duty Paid’) geleverd op het overeengekomen afleveradres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het Product is afgeleverd, draagt Cliënt het risico voor directe en indirecte schade aan of ten gevolge van het Product, ook als de zending franco is geleverd.
6.4 XD Connects heeft het recht om Producten in deelleveringen te verzenden, zonder dat Cliënt daaraan rechten kan ontlenen. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle deelleveringen van toepassing.
6.5 XD Connects heeft het recht om ten hoogste 5% meer of minder Producten te leveren zonder dat Cliënt daaraan rechten kan ontlenen.
6.6 Cliënt mag alleen verkeerd geleverde Producten aan XD Connects retourneren met voorafgaande schriftelijke toestemming van XD Connects en in elk geval onder de voorwaarde dat: a. de Producten onbeschadigd, ongebruikt en netjes in hun oorspronkelijke, ongeopende verpakking worden geretourneerd;b. de Producten deel uitmaken van het normale assortiment Producten van XD Connects; Producten die voor Cliënt overeenkomstig zijn ontwerp of specificaties zijn vervaardigd of verwerkt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.7 Indien XD Connects, naar haar eigen goeddunken, actie onderneemt of met haar leveranciers samenwerkt om producten terug te roepen, is Cliënt verplicht om zijn medewerking te verlenen overeenkomstig de procedures die door XD Connects zijn opgesteld.

7. Inspectie en klachten

7.1 Na aanvaarding of ontvangst van de Producten is Cliënt verplicht om de Producten te onderzoeken en XD Connects onmiddellijk, maar in elk geval binnen acht (8) dagen na aanvaarding of ontvangst van de Producten, schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele gebreken. Cliënt mag alleen non-conforme Producten aan XD Connects retourneren met voorafgaande schriftelijke toestemming van XD Connects. Indien XD Connects toestemming geeft voor het retourneren van de Producten, zal zij een retourcode naar Cliënt sturen. Deze dient duidelijk zichtbaar op de verpakking van het Product te worden vermeld.
7.2 Alle klachten van Cliënt aan XD Connects komen in elk geval onherroepelijk te vervallen: a. indien de termijn voor het indienen van klachten, zoals bedoeld in artikel 7.1, is verstreken; b. indien Cliënt tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de Producten overgaat of doet overgaan; c. indien de Producten op welke wijze dan ook zijn verwerkt door iemand anders dan XD Connects; d. indien Cliënt geen medewerking verleent bij onderzoek naar de aard van de klachten; e. indien Cliënt de Producten heeft doorverkocht.
7.3 Indien er zich een gebrek voordoet waarvoor XD Connects aansprakelijk is, behoudt XD Connects zich het recht voor om het gebrek naar eigen keuze te verhelpen door: a. het gebrek te herstellen; b. een Product zonder gebreken te leveren; c. het Product te vervangen door een ander product van hetzelfde soort; d. het aankoopbedrag van de non-conforme Producten te crediteren.
7.4 Onder de garantie vallen in elk geval geen gebreken die voortvloeien uit of geheel of gedeeltelijk worden veroorzaakt door: a. het niet in acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de Producten of een niet normaal gebruik van de Producten; b. normale slijtage van de Producten; c. reparatie van de Producten door Cliënt of door derden; d. de toepasselijkheid van voorschriften betreffende de aard of kwaliteit van de materialen van de Producten.

8. Garanties
XD Connects geeft geen garantie op de Producten, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Wederverkoop van Producten

9.1 Het is Cliënt niet toegestaan om handelsplaatsen van derden, zoals ‘Bol.com’, ‘Fnac’, ‘La Redoute’, ‘Amazon’, ‘Cdiscount’, ‘PriceMinister’ en ‘eBay’, te gebruiken voor de verkoop van de Producten.
9.2 Het is Cliënt niet toegestaan om de Producten te verkopen via dagaanbiedingen of ‘flash sales’, zoals ‘Groupon’. Het is Verkopers van promotionele artikelen niet toegestaan om de Producten direct of indirect te verkopen aan consumenten. XD Connects behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Verkoper van promotionele artikelen niet in behandeling te nemen of te annuleren indien XD Connects vermoedt dat de Verkoper van promotionele artikelen Producten inkoopt om aan consumenten te verkopen. Verkopers van promotionele artikelen zijn verplicht om hun eigen klanten eveneens het verbod op te leggen om de Producten direct of indirect aan consumenten te verkopen.
9.3 Het is Wederverkopers niet toegestaan om de Producten direct of indirect voor niet-commerciële doeleinden of aan groothandels te verkopen, bijvoorbeeld in het kader van een promotie-, loyaliteits-, stimulerings- of beloningsprogramma. XD Connects behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Wederverkoper niet in behandeling te nemen of te annuleren indien XD Connects vermoedt dat de Wederverkoper Producten inkoopt voor niet-commerciële doeleinden of de verkoop aan groothandels.
9.4 Het is Wederverkopers niet toegestaan om de Producten direct of indirect voor niet-commerciële doeleinden of aan groothandels te verkopen, bijvoorbeeld in het kader van een promotie-, loyaliteits-, stimulerings- of beloningsprogramma. XD Connects behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Wederverkoper niet in behandeling te nemen of te annuleren indien XD Connects vermoedt dat de Wederverkoper Producten inkoopt voor niet-commerciële doeleinden of de verkoop aan groothandels.

10. Voorbehoud van eigendom en rechten
10.1 Alle Producten die aan Cliënt worden geleverd, blijven eigendom van XD Connects totdat alle door Cliënt verschuldigde bedragen aan XD Connects uit hoofde van de Overeenkomst volledig zijn voldaan.
10.2 Rechten, inclusief gebruiksrechten, worden aan Cliënt verleend op voorwaarde dat Cliënt alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomt.
10.3 Indien derden rechten willen ontlenen aan of rechten op de geleverde Producten willen afdwingen waarop een voorbehoud van eigendom rust, dient Cliënt XD Connects hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
10.4 Indien er bij XD Connects gerede twijfel bestaat over de betaalcapaciteit van Cliënt, is XD Connects gerechtigd om de levering van Producten uit te stellen totdat Cliënt voldoende zekerheid voor de betaling heeft gesteld. Cliënt is aansprakelijk voor schade die XD Connects als gevolg van de uitgestelde levering heeft geleden.

11. Producten van Klanten
11.1 Indien de Klant Producten stuurt naar XD Connects om aan een Product toe te voegen of erin te verwerken, zoals het MyBoXD-Product, en deze Producten van Klanten ontbreken of beschadigd zijn en er niet (voldoende) extra Producten zijn verstrekt door de Klant zodat het Product niet compleet is overeenkomstig de specificaties van de Klant, dan zal XD Connects een dergelijk incompleet Product naar het adres sturen dat is verstrekt door de klant voor dat doel of, bij gebreke daarvan, naar het postadres van de Klant.
11.2 Alle Producten van Klanten die door de Klant naar XD Connects zijn gestuurd als bedoeld in Artikel 11.1 zullen het eigendom blijven van de Klant, ook na toevoeging of verwerking in een Product en deze zullen op geen enkel moment eigendom worden van XD Connects. De Klant zal gedurende de tijd dat deze items het eigendom zijn van de Klant voor een geschikte verzekering voor dergelijke Producten van Klanten zorgen.
11.3 In afwijking van Artikel 15.2 en 15.3 maar onverminderd het bepaalde in Artikel 15.1 zal XD Connects niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade van welke aard dan ook ondervonden of geleden door de Klant of een andere persoon of entiteit in verband met de Producten van Klanten als bedoeld in Artikel 11.1. De Klant zal XD Connects vrijwaren voor alle verliezen en schade die voortkomen uit alle aanspraken, vorderingen of aanklachten van derden of entiteiten die verband houden met dergelijke Producten van Klanten.

12. Intellectuele-eigendomsrechten

De intellectuele-eigendomsrechten die in verband met de Overeenkomst ontstaan of daaruit voortvloeien blijven uitsluitend in eigendom van XD Connects. Cliënt zal gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, noch in de periode daarna, de eigendom van dergelijke rechten betwisten. Alle informatie die onder de intellectuele-eigendomsrechten valt of daaruit voortvloeit, is in eigendom van XD Connects. Deze informatie mag niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XD Connects.

13. Wijzigingen van de Overeenkomst

Afwijkingen van de Overeenkomst worden vastgelegd in documenten die door gemachtigde vertegenwoordigers van XD Connects worden opgesteld.

14. Annulering en beëindiging van de Overeenkomst

14.1 In uitzonderlijke gevallen kan XD Connects, naar eigen goeddunken, toestemming verlenen voor de annulering van de Overeenkomst. Dit dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering van de Overeenkomst komen alle kosten, tezamen met schadevergoedingen en rente, voor rekening van Cliënt.
14.2 Cliënt is uitsluitend gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien XD Connects toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, mits XD Connects een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin XD Connects een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog haar verplichtingen na te komen.
14.3 XD Connects mag de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving indien Cliënt: a. surseance van betaling wordt verleend; b. faillissement heeft aangevraagd; c. failliet is verklaard.
14.4 XD Connects mag de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Cliënt indien XD Connects vaststelt dat a. een overheidsinstantie, regelgevende instantie of praktijkvennootschap of een juridische entiteit een nieuwe wet, regel, regelgeving, interpretatie of nieuw besluit heeft geïntroduceerd of een bestaande heeft gewijzigd, waardoor de uitvoering van een deel van de Overeenkomst door XD Connects illegaal of anderszins onrechtmatig wordt of in strijd is met onafhankelijke regels of beroepsregels; b. de omstandigheden zodanig wijzigen dat de uitvoering van een deel van de Overeenkomst door XD Connects illegaal of anderszins onrechtmatig wordt of in strijd is met beroepsregels.
14.5 Indien Cliënt ten tijde van de ontbinding, zoals bedoeld in artikel 14.2, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, kunnen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Cliënt bewijst dat XD Connects ten aanzien van die prestaties in gebreke is gebleven. Bedragen die XD Connects voor de ontbinding heeft gefactureerd voor behoorlijk geleverde prestaties die Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst heeft ontvangen, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
14.6 Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en vergoedingen, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

15. Beperking van aansprakelijkheid
15.1 Niets in de Overeenkomst houdt beperking of uitsluiting in van: a. aansprakelijkheden die voortvloeien uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van XD Connects; b. overige aansprakelijkheden die wettelijk gezien niet beperkt of uitgesloten mogen worden, voor zover de wetgeving dit toestaat.
15.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.3, stemt Cliënt ermee in dat de totale aansprakelijkheid van XD Connects als gevolg van de haar verwijtbare niet-nakoming van de Overeenkomst of om andere redenen wordt beperkt tot het bedrag dat in de Overeenkomst is vastgelegd voor de (leverings)waarde (exclusief btw).
15.3 De aansprakelijkheid van XD Connects voor verlies wegens overlijden, lichamelijk letsel of materiële schade zal in geen geval meer dan twee keer het bedrag dat in de Overeenkomst is vastgelegd (exclusief btw) bedragen.
15.4 XD Connects is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade en verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen en verlies als gevolg van bedrijfsstagnatie.

16. Overmacht
Geen van de Partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming die direct of indirect het gevolg zijn van omstandigheden of oorzaken die buiten haar macht liggen.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen en/of te verkopen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.2 Het is XD Connects toegestaan om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. Cliënt dient, voor zover nodig, direct zijn medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te treffen en de nodige of gewenste documenten te verstrekken voor een dergelijke overdracht van rechten.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partijen is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van XD Connects om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.